martes, 13 de enero de 2015

Sintaxi

Components del grup:
Tipologia: Antoni Ramis Busquets
Morfologia: Agnès Valero Vicens
Fonètica: Aina Ramon Aneas
Sintaxi: Laura Coll Rigo
Lèxic: Agnès Valero Vicens

Estructura oracional:
-  Es obligatori la presència d'un subjecte a l'oració, excepte si el verb que hi ha a continuació fa referència al mateix subjecte. En aquest darrer cas, el subjecte podrà ser el·líptic, però no hi podrà haver cap element a la posició del subjecte.

- Oracions negatives: abans del verb està el símbol µ
        Ex: N'Aina no menja pomes = Aina µ eü grâ grâ

- Oracions enunciatives: segueixen l’estructura SVO

- Oracions exclamatives: segueixen la mateixa estructura que les enunciatives, però acaben amb el signe !

- Oracions interrogatives: segueixen l’estructura VOS
       Ex1: Pintes un quadre? = Äīs üm baīx? 
       Ex2: Quantes taronges tens? = Brâ bes gänts gänts baīx?

- Estructura oracional enunciativa completa: seguiria l’ordre de S-V-O-CI-Temps-LLoc-Manera

Relació entre constituents:

- Prep + Substantiu ------ Ex: al parc = aü müa
- Substantiu + Genitiu ------Ex: La bicicleta de n'Agnès = Mäe aif Agnès
- Aux + verb ---------------Ex: Ell volia pintar = Ceinx päef äīs
- Substantiu + Adj----------Ex: La mona divertida = Fuäg peürs

No hi ha oracions impersonals (es necessari que sempre hi hagi un subjecte, que pot ser "ceinx", neutre) ni oracions passives.

Oracions compostes:
- Oracions Juxtaposades: Fan ús dels signes de puntuació
- Oracions Coordinades: fan ús de les preposicions i conjuncions del diccionari
- Oracions subordinades: poden ser adjectives i substantives (en ambdós casos fan ús de la paraula "bips" (que), però les subordinades adjectives van sempre entre comes) i adverbials (que es connectaran fent ús dels adverbis senyalats al diccionari).

No hay comentarios:

Publicar un comentario