martes, 13 de enero de 2015

Morfologia

Components del grup: 
Tipologia: Antoni Ramis Busquets
Morfologia: Agnès Valero Vicens
Fonètica: Aina Ramon Aneas
Sintaxi: Laura Coll Rigo
Lèxic: Agnès Valero Vicens

Determinants:
Per una banda, l'Einpils no té determinants de cap tipus (articles, possesius, demostratius ni quantificadors) i tampoc hi ha nombres, a excepció del zero (breä), ja que quan va sorgir aquesta llengua intentava que fos el més senzilla i concreta possible. 

Pronoms:
Per una altra sí hi ha pronoms, però només personals, i són els següents.

Jo = bipx
Tu = baῙx
Ell (persona)/ (èsser indefinit o inanimat)   = ceinx
Ella (persona) = cräx
Nosaltres = bipx bipx
Vosaltres = baῙx baῙx
Ells (persones)/ (èssers indefinits o inanimats)  = ceinx ceinx
Elles (persona) = cräx cräx

Substantius:
En el cas dels substantius  no presenten flexió i en general no tenen gènere, per tant, la paraula planta (Gae) no és masculina ni femenina.

Tot i que no es diferència el gènere, sí que es diferència el sexe. Així, hi ha algunes paraules que són indefinides, però que acompanyades de certes paraules funció indiquen masculí (düf) o femení (nae)
           Ex1: cei (germà/germana, no s'especifica), cei düf (germà), cei nae (germana)
           Ex2: fäe (ca sense especificar), fäe düf (ca), fäe nae(cussa)

Una altra característica dels substantius és el plural, el qual es fa per reduplicació
           Ex. Cases = Mei mei

Per últim, hem de tenir en compte que a l'hora de fer un substantiu pejoratiu, es posa el substantiu + büg, per fer un diminutiu es posa substantiu +sü (petit) i per fer un augmentatiu substantiu + sä (gran). Aquí n'hi ha un exemple de cada:
          Ex1: boca = dits; bocota = dits büg
          Ex2: boca = dits; boqueta = dits sü
          Ex3: boca = dits; bocota (en català és el mateix el pejoratiu i l'augmentatiu) = dits sä

Adjectius:
No presenten flexió i no concorden amb els substantius, però hem de recordar que van després del substantiu. No hi ha superlatiu ni tampoc comparació tal i com la coneixem. Aquí hi ha uns exemples:
         Ex1: N'Aina és més alta que na Marta = N'Aina és alta i na Marta és baixa = Aina tip sāf bi Marta tip sax
         Ex2: N'Aina és menys alta que na Marta = N'Aina és baixa i na Marta és alta = Aina tip sax bi Marta tip sāf
         Ex1: N'Aina és tan alta com na Marta = N'Aina és alta i na Marta és alta = Aina tip sāf bi Marta tip sāf

Verbs:
L'Einpils només consta d'un temps verbal: el present. No té ni passat, ni futur ni imperatiu.

Adverbis
Per últim, en el cas dels adverbis, per poder formar-los s'escriu ' + substantiu. La pronunciació d'aquesta cometa s'explica a l'apartat de fonètica.
           Ex: ràpid = xeüps; ràpidament = 'xeüps

No hay comentarios:

Publicar un comentario