martes, 13 de enero de 2015

Lèxic

Components del grup: 
Tipologia: Antoni Ramis Busquets
Morfologia: Agnès Valero Vicens
Fonètica: Aina Ramon Aneas
Sintaxi: Laura Coll Rigo
Lèxic: Agnès Valero Vicens

El lèxic de l'Einpils es caracteritza per estar estructurat en 24 categories, on segons la categoria, les paraules comencen per una lletra o per l'altre.

Dins la primera categoria (a-) hi ha les preposicions; en la segona (b-) veiem els verbs principals, acompanyats dels verbs auxiliars, les conjuncions i els adverbis i adjectius quantificadors; la tercera i quarta categoria  (c-) es compon majoritàriament per substantius familiars, els càrrecs de la tribu i els substantius sobre la cultura de la tribu; la quinta categoria (d-) es divideix en dos grups, per una part les parts del cos humà, i per una altra, els substantius que engloben la natura; a la sisena i la setena (e-) trobem tres grups diferents: els noms, els adjectius i els verbs no existencials;  la vuitena categoria (f-) compta amb els substantius centrats en els animals; la novena (g-), amb les plantes ; la desena (i-) està destinada a l’entorn on es mouen els habitants de la tribu; la categoria onze (j-) es basa en noms de mobles i objectes; la  dotze (l-) en complements de roba i accessoris; la tretze (m-) són bàsicament noms de recintes on les persones desenvolupen les seves accions; la catorze (n-), fa referència a l'àmbit del govern; la quinze (p-) són una sèrie d'adjectius i idees abstractes; a la setze (r-) hi ha l'àmbit de la comunicació; a la categoria disset (s-) abunden els adjectius i els substantius que fan referència a la descripció; en la següent, la divuit (t-), podem la temàtica de viatjar i els verbs de moviment; a la dinou (x-) abunden els adverbis i els noms que fan referència al temps; la categoria vint (ä-) es basa sobretot en els substantius destinats als objectes i elements procedents de la natura; la vint-i-una (l-) fa referència al camp semàntic dels aliments; la vint-i-dos (f-) fa referència als estats de la matèria i a la forma que presenta; la penúltima (ü-) es basa en el camp semàntic dels sentits; i, finalment, la darrera, la vint-i-quatre (s-), fa referència a una sèrie d'accionsA part d'aquestes paraules, hi ha un parell d'excepcions que ara mostrarem:

a) Les paraules amb funció (masculí, femení, pejoratiu, diminutiu i augmentatiu): s'expliquen a l'apartat de morfologia

b) Les salutacions: "Hola" es representa amb el simbol >< i "Adéu" >><<. La seva rponunciació es detalla l'apartat de fonètica.

c) Verb ser/ estar: No es troba inclòs a cap categoria, n'és una excepció. La seva traducció seria "tip"

d) El nombre zero: Com és l'únic nombre, tampoc es troba a cap categoria. La seva traducció seria "breä"

e) El modificador de negació "no": No es troba al diccionari perquè es representa mitjançant un símbol "µ". La seva pronunciació s'explica a l'apartat de fonètica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario